ตัวอย่างผลงาน ถ่ายภาพ และวีดีโอ พิธีการ แบบไทย 

Video

Photo

Last Thai Ceremony Gallery